Pierwsza pomoc a prawo?

Pierwsza pomoc a prawo

Pierwsza pomoc a prawo – czyli prawne aspekty udzielania pierszej pomocy. Drodzy internauci prawo również nakazuje nam reagować w sytuacji nagłego zagrożenia życia.

Zacznijmy od początku..

1. Kodeks Karny:

Artykuł 162 § 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Pobierz: Kodeks Karny

Bardzo podobne brzmienie przyjmuje..

 

2. Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2008 roku:

Art. 4. Kto zauważy osobę lub osoby znajdujące się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego lub jest świadkiem zdarzenia powodującego taki stan, w miarę posiadanych możliwości i umiejętności ma obowiązek niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do skutecznego powiadomienia o tym zdarzeniu podmiotów ustawowo powołanych do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Pobierz: Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Jednak nie mówy tylko o tym czego prawo od Nas wymaga, pomówmy też o tym co nam zapewnia a też tego jest trochę.

 

1. Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2008 roku:

Art. 5. ust. 1. Osoba udzielająca pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz podejmująca medyczne czynności ratunkowe korzysta z ochrony przewidzianej w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.2)) dla funkcjonariuszy publicznych.

Art. 5. ust. 2. Osoba, o której mowa w ust. 1, może poświęcić dobra osobiste innej osoby, inne niż życie lub zdrowie, a także dobra majątkowe w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia osoby znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Art. 6. ust. 1. Osobie, która poniosła szkodę na mieniu powstałą w następstwie udzielania przez nią pierwszej pomocy, przysługuje roszczenie o naprawienie tej szkody od Skarbu Państwa reprezentowanego przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce powstania szkody.

Art. 6 ust. 2. Naprawienie szkody, o którym mowa w ust. 1, obejmuje szkodę rzeczywistą.

Art 6 ust. 3. Naprawienie szkody, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje, jeżeli szkoda powstała wyłącznie z winy osoby, o której mowa w ust. 1, lub osoby trzeciej, za którą Skarb Państwa nie ponosi odpowiedzialności.

Mam nadzieję, że ten krótki artykuł pomógł Wam zrozumieć jak przedstawia to nasze prawo, tak więc weźmy się do roboty !

 

 

Pozdrawiamy.

Zespół „Ratuj z nami”

Jedna odpowiedź Pierwsza pomoc a prawo?

Zostaw odpowiedź